Privatlivspolitik

Beskyttelse af dit privatliv

 • Vi tager behandlingen af dine persondata ekstremt alvorligt.
 • Vi overholder gældende persondatalovgivning og sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling.
 • Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger

LoanScouter kan kontaktes via følgende oplysninger:

 • www.loanscouter.com/dk
 • CVR 37794392
 • Dalgas Avenue 2F 2., 8000 Aarhus C
 • info@loanscouter.com

LoanScouter behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Email
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Browser-notifikation ID

Formål med behandling af persondata

LoanScouter behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • LoanScouters udsendelse via e-mail, sms, browsernotifikationer og nyhedsbreve omhandlende generelle vilkår på lånemarkedet, privatøkonomi og opdaterede lister over lån hos långivere, som LoanScouter samarbejder med, og som anbefales til kunder.

LoanScouters behandling af dine persondata

 • Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål.
 • Vi indsamler kun relevante og nødvendige personoplysninger.
 • Vi indhenter dit samtykke, inden behandlingen af dine persondata.
 • Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke.
 • Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet.

FOR YDERLIGERE INFORMATION

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

LoanScouter indsamler, opbevarer og behandler kun persondata om dig til de formål, der er nævnt ovenfor, eller af andre lovlige kommercielle og forretningsmæssige formål.

Vi indsamler, opbevarer og behandler kun såkaldte generelle personoplysninger, som er oplistet ovenfor.

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata

LoanScouter behandler kun persondata om dig, som er relevante, tilstrækkelige og nødvendige af hensyn til opfyldelsen af de formål, som er nævnt ovenfor, og som den konkrete behandling angår. LoanScouter behandler således ikke yderligere oplysninger end nødvendigt af hensyn til det konkrete formål.

LoanScouter behandler dog også dine persondata i det omfang, det er nødvendigt at hensyn til LoanScouter overholdelse af gældende lovgivning.

Vi minimerer behandlingen af dine persondata mest muligt, herunder mængden af behandlet persondata. Vi undersøger således, om nogle af de datatyper, som behandles, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form uden at påvirker resultatet af behandlingen.

Vi indhenter dit samtykke, inden behandlingen af dine persondata

LoanScouter indhenter dit samtykke, inden vi behandler din persondata til de formål, som er angivet ovenfor. Dit samtykke er grundlaget for LoanScouters behandling af dine persondata, medmindre LoanScouter har andet lovligt retsgrundlag for at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, se nærmere under “dine rettigheder”.

Hvis LoanScouter ønsker at anvende dine persondata til andre formål, end det de oprindeligt er indsamlet til, oplyser LoanScouter dig herom og indhente dit samtykke forinden. Hvis persondataene lovligt kan behandles med et andet grundlag, oplyser vi dig om dette, forinden behandlingen sker.

Personer under 18 år må ikke anvende LoanScouters services.

Vi videregiver ikke dine persondata uden samtykke

Vi videregiver kun dine persondata til samarbejdspartnere/långivere, herunder til brug for markedsføring, hvis du forinden har samtykket hertil. I forbindelse med vores indhentelsen af et sådant eventuelt samtykke, vil du blive informeret nærmere om, hvad persondataene vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod en sådan videregivelse, hvorved vi øjeblikkeligt vil ophører videregivelsen.

Vi indhenter dog ikke dit samtykke, hvis LoanScouter er retligt forpligtet til at videregive dine oplysninger, f.eks. til en myndighed.

Herudover forbeholder LoanScouter sig ret til at bruge en databehandler uden for EU/EØS til at hjælpe LoanScouter med at udføre sin forretning. Dette vil dog i givet fald alene ske under overholdelse af gældende regler om overførsel af persondata.

Vi verificerer og opdaterer dine persondata

LoanScouter verificerer, at de persondata, som vi behandler om dig, ikke er ukorrekte eller ikke ajourførte – og tager rimelige skridt til at sikre, at ukorrekte personoplysninger straks slettes eller korrigeres. Vores service er afhængig af, at dine persondata er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor oplyse om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte dit log-in til LoanScouter eller kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os om relevante ændringer i dine persondata.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet

LoanScouter sletter dine persondata, når disse data ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, som var grunden til indsamlingen, behandlingen og opbevaringen.

Hvis du også har samtykket til, at LoanScouter kan udsende e-mails, sms’er og browser-baserede notifikationer med markedsføring til dig, vil LoanScouter hvert 3 år bede dig om at forny dit samtykke til markedsføringen, såfremt du ikke har været aktiv på din profil i disse 3 år. Hvis du ikke fornyer dit samtykke, vil LoanScouter slette din profil og underrette dig herom.

FOR YDERLIGERE INFORMATION

Korrekte og opdaterede personoplysninger

Du er selv ansvarlig for at dine indtastede oplysninger er korrekte og opdaterede.

Du er derfor selv ansvarlig for, at de indtastede personoplysninger er korrekte og opdaterede. Opdateringerne foretager du på din egen profil eller via henvendelse til LoanScouter. Se kontaktoplysningerne ovenfor.

LoanScouter opdaterer dine personoplysninger, hvis du anmoder LoanScouter herom, eller såfremt LoanScouter bliver opmærksom på, at de registrerede oplysninger er fejlagtige.

FOR YDERLIGERE INFORMATION

Dine persondata er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik

LoanScouter har udarbejdet en intern databeskyttelsespolitik. Den indeholder interne instrukser og beskriver de foranstaltninger, som LoanScouter har truffet, og som beskytter dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

LoanScouter har procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, som indebærer, at alene de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt for udførelse af deres arbejdsopgaver, har adgang til dine personoplysninger. Vi laver løbende back-up af vores datasæt for at undgå datatab. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af de indsamlede data ved kryptering.

Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dine rettigheder, herunder for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil LoanScouter underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de persondata, LoanScouter behandler om dig.
 • Du har ret til få dine data udleveret i læsbart format eller flyttet til en anden tjenesteudbyder.
 • Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
 • Du har ret til at trække dit samtykke til LoanScouters behandling af dine personoplysninger tilbage.
 • Du har ret til at gøre indsigelse imod LoanScouters behandling af dine persondata.
 • Du har ret til at få begrænset LoanScouters behandlingen af dine persondata.
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet.

FOR YDERLIGERE INFORMATION

Ret til indsigt i personoplysninger og dataportabilitet

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata LoanScouter behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til indsigt eller retten til dataportabilitet, skal du henvende dig til LoanScouters kontaktpersonen, som er nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

You are entitled to rectification or deletion of inaccurate personal data

rnIf you believe that the data which Loanscouter processes about you are incorrect or inaccurate, you are entitled to have the data rectified or deleted.rnrnIf we agree with you that the data processed are incorrect or inaccurate, we will delete or rectify them as quickly as possible.rnrn rnrnHowever, this will not take place if Loanscouter is legally obligated to store all or parts of your personal data, or if it is necessary to store the personal data in order for a legal claim to be established or defended. In that case, Loanscouter will only store the data, which Loanscouter is legally obligated or entitled to store and will delete all other personal data about you.rnrnIf you wish to exercise the right to rectify or delete data, you must contact Loanscouter’s contact person and tell us which data you believe are incorrect or which you wish to delete. We will process and respond to your inquiry as quickly as possible and within one month of having received your inquiry.

Du har ret til rettelse af unøjagtige persondata eller sletning

Hvis du mener, at de oplysninger, som LoanScouter behandler om dig er unøjagtige eller ukorrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet.

Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er unøjagtige eller ukorrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Dette vil dog ikke ske, såfremt LoanScouter er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata for, at et retskrav kan fastlægges eller forsvare. I så fald vil LoanScouter kun opbevare de oplysninger, som LoanScouter er retlig forpligtet eller berettiget til, og vil slette øvrige persondata om dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til rettelse eller sletning, skal du henvende dig til LoanScouters kontaktperson og fortælle os, hvilke oplysninger, som du ikke mener er korrekte, eller hvilke oplysninger, som du ønsker slettet. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke til LoanScouters behandling af dine persondata

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til LoanScouters behandling af dine persondata helt eller delvist.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil LoanScouter ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre LoanScouter er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil LoanScouter kun opbevare de oplysninger, som LoanScouter er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som LoanScouter har foretaget indtil din tilbagetrækning af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til at tilbagetrække dit samtykke, kan du henvende dig til LoanScouter via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at gøre indsigelse imod LoanScouters behandling af dine persondata

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod LoanScouters behandling af dine persondata, herunder til markedsføringsmæssige formål.

Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet LoanScouter.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din indsigelse til LoanScouter.
Er din indsigelse berettiget, vil LoanScouter ophøre med at behandle persondata om dig. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til få begrænset LoanScouters behandling af persondata

Du har ret til at få begrænset LoanScouters behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Mens LoanScouter behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som LoanScouter behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at LoanScouter har færdigbehandlet din indsigelse.
 • LoanScouters behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatene begrænses.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til begrænsning af behandling af persondata, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din indsigelse til LoanScouter. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

Andreas Linde
Skrevet af
Andreas Linde har mere end 7 års erfaring med lånemarkedet og kender alt til ÅOP, annuitetslån, serielån, obligationer og andre relevante begreber inden for lån.
LoanScouter > Om LoanScouter > Privatlivspolitik

Seneste nyheder