Integritetspolicy

Skydd av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter väldigt ansvarsfullt.
Vi följer lagstiftningen om personuppgifter och säkerställer en rättvis och transparent behandling av personuppgifter.

Denna sekretesspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontaktinformation

Du kan kontakta LoanScouter på följande sätt:

Loanscouter.com
DK-37794392
Dalgas Avenue 2F 2.
8000 Aarhus C
Denmark

LoanScouter kommer att behandla följande personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • IP-adress
 • Browser notification ID

Syfte med insamling av personuppgifter

LoanScouter kommer att använda sig utav dina personuppgifter i följande syfte:

LoanScouter distribuerar nyhetsbrev om allmänna villkor på lånemarknaden, privatekonomi och uppdaterade listor över lån med långivare som samarbetar med och rekommenderas av LoanScouter via e-post, textmeddelande, webbläsarnotiser eller post.

LoanScouter’s hantering av personuppgifter

 • Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för specifika ändamål
 • Vi samlar endast in relevanta och nödvändiga personuppgifter
 • Vi erhåller ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter
 • Vi delar inte dina personuppgifter utan ditt samtycke
 • Vi tar bort dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för syftet

Mer information

Vi samlar och lagrar dina personuppgifter för specifika ändamål.

LoanScouter samlar endast in, lagrar och behandlar personuppgifter om dig för ovan angivna ändamål eller för andra lagliga kommersiella ändamål. Vi samlar endast in, lagrar och behandlar så kallade allmänna personuppgifter enligt ovan.

Vi samlar endast relevanta och nödvändiga personuppgifter.

LoanScouter behandlar endast personuppgifter om dig som är relevanta, tillräckliga och nödvändiga för att uppnå de ovan angivna syftena med lämpliga metoder. LoanScouter kommer således inte att behandla ytterligare information än vad som är nödvändigt för att uppnå det specifika syftet. LoanScouter behandlar även dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att säkerställa att LoanScouter följer gällande lagstiftning.

Vi kommer att minimera behandlingen av dina personuppgifter så mycket som möjligt, inklusive mängden av behandlade personuppgifter. Vi kommer således att undersöka om några av de behandlade datatyperna kan användas i depersonaliserad eller pseudonym form utan att påverka resultatet av behandlingen.

Vi erhåller ditt samtycke innan vi hanterar dina personuppgifter

LoanScouter kommer att efterfråga ditt samtycke innan vi hanterar dina personuppgifter för ovan angivna syften. Ditt medgivande utgör grunden för LoanScouters behandling av dina personuppgifter, såvida inte LoanScouter har en annan rättslig grund för att hantera dina personuppgifter.

Ditt samtycke är frivilligt och du kan ta tillbaka det när som helst, se ytterligare detaljer om detta längre ner.

Om LoanScouter vill använda dina personuppgifter för andra ändamål än de syften som de ursprungligen samlades in, kommer LoanScouter informera dig om syftet och be om ditt samtycke i förväg. Om personuppgifterna måste hanteras på laglig grund kommer vi att informera dig innan behandlingen påbörjas.

Personer under 18 år får inte använda LoanScouters tjänster.

Vi delar inte dina personuppgifter utan ditt godkännande

Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners / långivare, för bland annat marknadsföring, om du har godkänt detta i förväg. I samband med att vi erhåller ett sådant samtycke informerar vi dig om syftet med behandlingen av dina personuppgifter. Du kan när som helst invända mot ett sådant offentliggörande, och i så fall kommer vi inte att dela någon information.

Vi kommer emellertid inte att behöva ditt godkännande om LoanScouter blir skyldiga att avslöja din information, t.ex. till en myndighet.

Dessutom förbehåller LoanScouter sig rätten att använda en processor utanför EU / EES för att hjälpa LoanScouter att bedriva verksamhet. Detta kommer dock endast att ske i enlighet med gällande regler för internationell överföring av personuppgifter.

Vi verifierar och uppdaterar dina personuppgifter

LoanScouter kommer verifiera att de personuppgifter som hanteras inte är felaktiga och att de är aktuella – och vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas omedelbart. Vår service är beroende av att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Vi ber dig därför att ange relevanta ändringar i dina uppgifter. Du kan använda din inloggning hos LoanScouter eller kontaktuppgifterna ovan för att meddela relevanta ändringar i dina personuppgifter.

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga

LoanScouter raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in, bearbetades och lagrades.

Om du har samtyckt till att LoanScouter skickar e-postmeddelanden, textmeddelanden och brev med marknadsföring till dig, kommer LoanScouter att be dig att förnya ditt samtycke till marknadsföring vart tredje år om du har varit inaktiv på din profil under den treårsperioden. Om du inte förnyar ditt samtycke, kommer LoanScouter ta bort din profil och informera dig därefter.

Korrekta och uppdaterade uppgifter

Det är din skyldighet att ange aktuella och sanningsenliga personuppgifter

Korrekta och uppdaterade personuppgifter

Du är ansvarig för de personuppgifter som du har angett på LoanScouter.

Det är därför ditt ansvar att se till att de angivna personuppgifterna är korrekta och uppdaterade. Uppdateringar görs genom att kontakta LoanScouter. Se kontaktuppgifterna ovan.

LoanScouter uppdaterar dina personuppgifter på begäran, eller om LoaScouter blir medvetna om att de registrerade uppgifterna är felaktiga.

Säkerhet

Dina personuppgifter är säkra hos oss, och vi har en intern dataskyddsförordning.

Mer information

Dina personuppgifter är säkra hos oss, och vi har en intern dataskyddsförordning

LoanScouter har en intern dataskyddsförordning. Den innehåller interna instruktioner och beskriver de åtgärder som tagits av LoanScouter. Den skyddar dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller ändring, mot obehörig delning och mot att obehöriga personer får tillgång till eller kunskap om ovan nämnda data.

LoanScouter har riktlinjer för att bevilja åtkomsträttigheter, vilket innebär att tillgång endast ges till anställda som nödvändigt måste ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina uppgifter. Vi gör regelbundna säkerhetskopior av våra dataset för att undvika informationsförlust. Vi skyddar också sekretessen av de insamlade uppgifterna med hjälp av kryptering.

I händelse av ett säkerhetsintrång som medför en hög risk för dina rättigheter, inklusive diskriminering, identitetsstöld, ekonomisk förlust, förlust av anseende eller annan signifikant nackdel, kommer LoanScouter meddela dig om säkerhetsintrånget så fort som möjligt.

Dina rättigheter:

 • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som LoanScouter hanterar.
 • Du har rätt att få dina uppgifter levererade i ett läsbart format, eller överförda till en annan tjänsteleverantör.
 • Du har rätt till rättelse eller radering av felaktiga personuppgifter.
 • Du har rätt att återkalla ditt samtycke till LoanScouters behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att invända mot LoanScouters behandling av dina personuppgifter
 • Du har rätt att begränsa LoanScouters behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att lämna klagomål till dataskyddsmyndigheten.

Mer information

Rätt till översyn av personuppgifter och delning av information

Du har rätt till insyn av de personuppgifter som LoanScouter behandlar om dig. Tillträdet begränsas emellertid av hänsyn till affärshemligheter och / eller immateriella rättigheter.

Du har rätt att få de personuppgifter som lämnats till oss vidarebefordrat i ett strukturerat, allmänt tillämpat och maskinläsbart format som du har rätt att överföra till en annan tjänsteleverantör.

Om du vill utnyttja rätten till översyn av personuppgifter eller rätten till delning av information, vänligen kontakta LoanScouters kontaktperson ovan. Vi kommer att behandla och svara på din förfrågan så fort som möjligt och senast inom en månad efter att ha mottagit din förfrågan.

Du har rätt till rättelse eller radering av felaktiga personuppgifter

Om du tror att de personuppgifter som LoanScouter har är felaktiga eller orelevant, har du rätt att få uppgifterna rättade eller raderade.

Om vi ​​håller med om att de uppgifterna är felaktiga eller irrelevanta, kommer vi att radera eller rätta dem så fort som möjligt.

Detta kommer emellertid inte att ske om LoanScouter är lagligt skyldig att lagra alla eller delar av dina personuppgifter eller om det är nödvändigt att lagra personuppgifterna för att en rättslig fordran ska kunna upprättas eller försvaras. I så fall lagrar LoanScouter uppgifterna, vilken LoanScouter är lagligt skyldig eller berättigad att lagra, och tar bort alla andra personuppgifter.

Om du vill utöva rätten att rätta till eller ta bort data måste du kontakta LoanScouter och berätta vilka uppgifter du anser vara felaktiga eller vilka du vill radera. Vi kommer att behandla och svara på din förfrågan så fort som möjligt och senast inom en månad efter att ha mottagit din förfrågan.

Du har rätt att återkalla ditt godkännande av LoanScouters hantering av dina personuppgifter

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till LoanScouters hantering av dina personuppgifter helt eller delvis.

Om du återkallar ditt samtycke upphör LoanScouter att hantera de personuppgifter för vilka du har återkallat samtycke, om inte LoanScouter är lagligt skyldig eller berättigad att lagra alla eller delar av dina personuppgifter. I så fall lagrar LoanScouter bara de uppgifter som LoanScouter är lagligt skyldig att lagra och tar bort alla andra uppgifter om dig. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte den lagenliga behandlingen som gjorts av LoanScouter fram till dess att ditt samtycke återkallas.

Om du vill utnyttja din rätt att återkalla ditt samtycke kan du kontakta LoanScouter via de ovan angivna kontaktuppgifterna. Vi kommer att behandla och svara på din förfrågan så fort som möjligt och senast inom en månad efter att ha mottagit din förfrågan.

Du har rätt att invända mot LoanScouters hantering av dina personuppgifter

Du har rätt att invända mot LoanScouters hantering av dina personuppgifter, inklusive användning av uppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan också invända om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regler eller samtycke till LoanScouter.

För att invända kan du använda kontaktuppgifterna ovan för att skicka din invändning till LoanScouter.

Om din invändning är legitim, upphör LoanScouter att behandla dina personuppgifter. Vi kommer att behandla och svara på din förfrågan så fort som möjligt och senast inom en månad efter att ha mottagit din förfrågan.

Du har rätt att begränsa LoanScouters hantering av personuppgifter

Du har rätt att begränsa LoanScouters hantering av dina personuppgifter i följande fall:

 • Under tiden som LoanScouter behandlar en invändning som du har gjort gällande exaktheten i de personuppgifter som behandlas av LoanScouter om dig eller mot hanteringens lagenlighet. Begränsningen av hanteringen kommer att gälla fram tills det att LoanScouter är klar med din invändning.
 • Om LoanScouters hantering är olaglig och du inte begär att uppgifterna raderas, utan bara att användningen av personuppgifter begränsas.

Om du vill utöva din rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter kan du använda kontaktuppgifterna ovan för att vidarebefordra din invändning till LoanScouter. Vi kommer att behandla och svara på din förfrågan så fort som möjligt och senast inom en månad efter att ha mottagit din förfrågan.

Andreas Linde
Av
Andreas Linde har mer än 7 års erfarenhet av lånemarknaden och vet allt om ÅOP, livränta, serielån, refinansiering och andra relevanta begrepp inom lånebranschen.
LoanScouter > Vilka är LoanScouter? > Integritetspolicy

Senaste nytt