Personvernerklæring

Beskyttelse av ditt privatliv

 • Vi tar behandling av dine personopplysninger på alvor.
 • Vi behandler dine personopplysninger i tråd med gjeldende lovgivning, og sikrer deg en rettferdig og gjennomsiktig behandling av personopplysningene.
 • Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Kontaktopplysninger

LoanScouter.no kan kontaktes via følgende opplysninger:

LoanScouter.no
Org.nr: 35662448
Dalgas Avenue 2F 2., 8000 Aarhus C, Denmark
Andreas Linde
info@loanscouter.no

Loanscouter behandler følgende personopplysninger om deg:

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • IP-adresse
 • Browser notifikation ID

Formålet med behandlingen

LoanScouter behandler dine personopplysninger til følgende formål:

LoanScouters distribusjon via e-post, SMS, browser push-notifikasjoner eller nyhetsbrev om generelle forhold på lånemarkedet, privatøkonomi og oppdaterte lister over lån hos långivere, som LoanScouter.no samarbeider med, og som LoanScouter.no kan anbefale meg.

LoanScouters sin behandling av dine personopplysninger

 • Vi samler kun inn og lagrer dine personopplysninger til bestemte formål
 • Vi samler kun inn relevante og nødvendige personopplysninger
 • Vi innhenter ditt samtykke før vi behandler dine personopplysninger
 • Vi deler ikke dine personopplysninger med andre uten ditt samtykke
 • Vi sletter dine personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å behandle disse ut fra formålet med behandlingen

For mer informasjon:

Vi samler inn og lagrer dine personopplysninger til bestemte formål

LoanScouter samler inn, lagrer og behandler kun personopplysninger om deg til de formål som nevnt over, eller i den utstrekning andre lovlige forretningsmessige formål åpner for det. Vi samler kun inn, oppbevarer og behandler alene de såkalte alminnelige personopplysningene som er listet opp over.

Vi samler kun inn relevante og nødvendige personopplysninger

LoanScouter behandler kun personopplysninger om deg som er relevante, tilstrekkelige og nødvendige for å kunne oppfylle de formål som nevnt ovenfor, og som den konkrete behandlingen angår. LoanScouter behandler følgelig ikke flere opplysninger enn det som er nødvendig ut fra det konkrete formålet. LoanScouter behandler likevel også dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig av for at LoanScouter skal kunne oppfylle krav i gjeldende lovgivning.

Vi minimerer behandlingen av dine personopplysninger, herunder mengden av data, mest mulig. Vi undersøker derfor først om vi kan brukes noen av de personopplysningene i anonymisert form uten at det påvirker resultatet av behandlingen.

Vi innhenter ditt samtykke før vi behandler dine personopplysninger

LoanScouter innhenter ditt samtykke før vi behandler dine personopplysninger til de formål som er forklart over. Ditt samtykke er behandlingsgrunnlag for LoanScouter sin behandling av dine personopplysninger, med mindre LoanScouter har annet lovlig behandlingsgrunnlag for behandlingen av dine personopplysninger.

Ditt samtykke er frivillig. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke. Du kan lese mer om det her lengre nede.

Dersom LoanScouter ønsker å bruke dine personopplysninger til andre formål enn de som lå til grunn for innsamlingen av opplysningene, vil LoanScouter opplyse om formålet og innhente samtykke på nytt i forkant. Hvis personopplysningene kan behandles til et nytt formål på basis av et annet lovlig behandlingsgrunnlag, vil vi også opplyse om dette før behandlingen tar til.

Personer under 18 år har ikke mulighet til å bruke LoanScouter sine tjenester.

Vi deler ikke dine personopplysninger med andre uten ditt samtykke

Vi deler dine personopplysninger med samarbeidspartnere til bruk i markedsføring dersom du har samtykke til dette. I forbindelse med vår innhenting av et slikt eventuelt samtykke, vil du bli informert om hva personopplysningene vil bli brukt til. Du kan til enhver tid nekte å samtykke til en slik deling av personopplysninger.

Vi innhenter ikke ditt samtykke dersom LoanScouter er rettslig forpliktet til å dele opplysningene med for eksempel relevante myndighetsorganer.

LoanScouter forbeholder seg retten til å benytte databehandlere utenfor EU/EØS til å bistå oss i vår virksomhet. Dette vil alltid skje i samsvar med gjeldende lovgivning.

Vi kontroller og oppdaterer dine personopplysninger

LoanScouter kontrollerer at personopplysningene som vi behandler om deg ikke er uriktige og ajourførte, og tar rimelige skritt for å sikre at uriktige personopplysninger straks slettes eller rettes. Våres tjenester er avhengig av at dine personopplysninger er korrekte og oppdaterte. Vi ber deg derfor å opplyse om endringer i dine data dersom det er relevant og nødvendig. Du kan benytte din pålogging til LoanScouter eller kontaktopplysningene ovenfor til å informere oss om relevante endringer i dine personopplysninger.

Vi sletter dine personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å behandle disse ut fra formålet med behandlingen

LoanScouter sletter dine personopplysninger når det ikke er lengre er nødvendig å behandle eller lagre disse ut fra de formålene som var grunnlaget for innhentingen, behandlingen og lagringen av personopplysningene.

Dersom du også har samtykket til at LoanScouter sender deg e-post, tekstmeldinger og brev med markedsføring materiell, vil LoanScouter hvert tredje år be deg om å fornye samtykket til markedsføringen, med mindre du har vært aktiv på din profil i løpet av disse tre årene. Dersom du ikke samtykker på nytt, vil LoanScouter slette din profil og informere deg om dette.

Korrekte og oppdaterte personopplysninger

Du er selv ansvarlig for at de personopplysningene du oppgir er korrekte og oppdaterte.

For mer informasjon:

Korrekte og oppdaterte personopplysninger

Du er kontrollør av personopplysningene du oppgir hos LoanScouter.

Derfor er det ditt ansvar å sikre at personopplysningene du oppgir er korrekte og oppdaterte. Oppdateringer gjøres ved å kontakte LoanScouter. Se kontaktinformasjon ovenfor.

LoanScouter vil oppdatere personopplysningene dine ved forespørsel, eller hvis vi i LoanScouter blir gjort oppmerksom på at de registrerte opplysninger er feilaktige.

For mer informasjon:

Sikkerhet

Dine personopplysninger er beskyttet hos oss. Vi har interne rutiner for personvern.

LoanScouter har utarbeidet interne rutiner for personvern. De inneholder interne instrukser og beskriver de forholdsregler som LoanScouter har tatt for å beskytte dine personopplysninger mot å bli slettet bevisst eller ved en feiltagelse samt gå tapt eller blir endret på andre måter, mot uautorisert deling, og mot at uvedkommende får adgang eller kjennskap til personopplysningene.

LoanScouter har prosedyrer for tildeling av adgangsrettigheter. De innebærer tilgang til dine personopplysninger kun gis til de medarbeiderne som har behov for dette for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver. Vi tar også løpende back-up av våre data for å unngå tap av informasjon. Vi beskytter også fortroligheten og autentisiteten til de innsamlede dataene gjennom kryptering.

Dersom det skulle skje et sikkerhetsbrudd som innebærer en stor risiko for dine rettigheter, inkludert diskriminering, ID tyveri, finansielt tap, tap av omdømme og andre signifikante ulemper, vil LoanScouter underrette deg om sikkerhetsbruddet så snart som mulig.

Dine rettigheter:

 • Du har rett til innsyn i de personopplysningene som LoanScouter behandler om deg
 • Du har rett til å få dine personopplysninger utlevert i et lesbart format og flyttet til en annen tjenestetilbyder
 • Du har rett til å kreve unøyaktige personopplysninger slettet
 • Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til LoanScouter behandler dine personopplysninger
 • Du har rett til å reise innsigelser mot LoanScouter sin behandling av dine personopplysninger
 • Du har rett til å begrense LoanScouter sin behandling av dine personopplysninger og/eller omfanget av disse
 • Du har rett til å klage til Datatilsynet

For mer informasjon:

Rett til innsyn i personopplysninger og dataportabilitet

Du har på ethvert tidspunkt du rett til å få opplyst hvilke personopplysninger LoanScouter behandler om deg. Denne retten kan begrenses av hensyn til forretningshemmeligheter og/eller immaterielle rettigheter.

Du har rett til få overlevert og tilsendt personopplysningene som du har gitt til oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du kan også kreve at samme datasett overføres til en annen tjenestetilbyder.

Hvis du ønsker å benytte deg av retten til innsyn eller dataportabilitet, må du henvende deg til LoanScouter sin kontaktperson, som nevnt ovenfor. Vi vil behandle og svare på henvendelsen din så snart som mulig og senest innen én måned fra den er mottatt.

Du har rett til å kreve retting av unøyaktige personopplysninger og/eller sletting

Hvis du mener at personopplysningene som LoanScouter behandler om deg er uriktige eller ukorrekte, har du rett til å kreve opplysningene rettet og/eller slettet.

Dersom vi er enig med deg i at personopplysningene som vi behandler om deg ikke er korrekt vil vi slette eller korrigere disse så snart som mulig.

Det som er forklart over gjelder likevel ikke dersom LoanScouter er rettslig forpliktet til å oppbevare alle eller deler av dine personopplysninger eller dersom nødvendig å oppbevare personopplysningene som følge av mulige rettskrav. I så fall vil LoanScouter kun oppbevare de personopplysningene som LoanScouter er rettslig forpliktet eller berettiget til, og vil følgelig slette øvrige personopplysninger som vi behandler om deg.

Hvis du ønsker å benytte deg av retten til å kreve retting og/eller sletting av personopplysninger, må du henvende deg til LoanScouter sin kontaktperson og fortelle oss hvilke opplysninger du mener ikke er korrekte, eller hvilke opplysninger du ønsket slettet. Vi vil behandle og svare på henvendelsen din så snart som mulig og senest innen én måned fra den er mottatt.

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til at LoanScouter behandler dine personopplysninger

Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle ditt samtykke til LoanScouter sin behandling av dine personopplysninger.

Hvis du tilbakekaller samtykket ditt, vil LoanScouter opphøre behandlingen av personopplysningen som er knyttet til ditt samtykke, med mindre LoanScouter er rettslig forpliktet til å lagre alle eller deler av dine personopplysninger. I så fall vil LoanScouter kun lagre personopplysningene som LoanScouter er rettslig forpliktet til, og vil slette øvrige personopplysninger om deg. Din tilbaketrekning av samtykket berører ikke lovligheten av den behandlingen LoanScouter har gjennomført før samtykket ble trukket tilbake.

Dersom du ønsker å benytte deg av retten til å trekke tilbake ditt samtykke, kan du henvende deg til LoanScouter.no via kontaktopplysningene som nevnt ovenfor. Vi vil behandle og svare på henvendelsen din så snart som mulig og senest innen én måned fra den er mottatt.

Du har rett til å reise innsigelser mot LoanScouter sin behandling av dine personopplysninger

Du har til enhver tid rett til å reise innsigelser mot LoanScouter sin behandling av dine personopplysninger, herunder at de blir brukt i markedsføringsøyemed, og at de blir brukt til å utarbeide en liste over lån som anbefales og svarer til dine behov, inkludert utarbeidelse av kreditscore basert på personopplysningene som du har opplyst om. Du kan videre reise innsigelser dersom du mener at personopplysningene blir behandlet i strid med gjeldende regler eller i lys av det samtykket du har gitt til LoanScouter.

Hvis du ønsker å reise en innsigelse mot databehandlingen, kan du benytte kontaktopplysningene nevnt over.

Dersom din innsigelse er berettiget, vil LoanScouter behandling av de aktuelle personopplysningene opphøre. Vi vil behandle og svare på henvendelsen din så snart som mulig og senest innen én måned fra den er mottatt.

Du har rett til å begrense LoanScouter sin behandling av personopplysninger

Du har rett til å begrense LoanScouter sin behandling av dine personopplysninger i følgende tilfeller:

 • Mens LoanScouter behandler en innsigelse som du har reist med hensyn til riktigheten av personopplysningene som LoanScouter behandler om deg eller mot lovligheten av behandlingen. Begrensningen i behandlingen vil gjelde inntil LoanScouter har ferdigbehandlet din innsigelse.
 • LoanScouter sin behandling er ulovlig, men du ønsker ikke at opplysningene skal slettes men kun at behandlingen av personopplysningene begrenses.

Hvis du ønsker å benytte deg av retten til å begrense behandlingen av personopplysninger, kan du benytte deg av kontaktopplysningene nevnt over til å sende innsigelsen til LoanScouter. Vi behandler og svarer din henvendelse så snart som mulig og senest en måned etter vi har mottatt henvendelsen din.

Andreas Linde
Skrevet av
LoanScouter > Om oss > Personvernerklæring

Siste nytt