Polityka prywatności

Ochrona prywatności użytkownika

 • Odnosimy się do przetwarzania danych osobowych użytkownika z należytą powagą.
 • Działamy zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych i zapewniamy rzetelne i transparentne przetwarzanie danych osobowych użytkownika.
 • Niniejsza polityka prywatności opisuje, jak przetwarzamy dane osobowe użytkownika.

Dane kontaktowe

LoanScouter może kontaktować się z użytkownikiem, korzystając z następujących danych kontaktowych:

Numer osobowy: 37794392

Kystvejen 37B 8000 Aarhus C, Denmark

E-mail: info@loanscouter.com

LoanScouter będzie przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Adres poczty elektronicznej
 • Adres IP
 • ID notyfikacji przeglądarki

Cele przetwarzania danych osobowych

LoanScouter będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika w następujących celach:

Rozpowszechnienie przez LoanScouter – za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, notyfikacji push lub listownie – biuletynów dotyczących ogólnych warunków na rynku pożyczek, przedsiębiorstw prywatnych oraz aktualnych list pożyczek udzielanych przez pożyczkodawców współpracujących z LoanScouter, rekomendowanych przez LoanScouter.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez LoanScouter

 • Gromadzimy i przechowujemy dane osobowe użytkownika w konkretnych celach
 • Gromadzimy tylko istotne i niezbędne dane osobowe
 • Otrzymujemy zgodę użytkownika przed przetwarzaniem jego danych osobowych
 • Nie ujawniamy danych osobowych użytkownika bez jego zgody
 • Usuwamy dane osobowe użytkownika, gdy nie są już konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu przetwarzania.

Więcej informacji

Gromadzimy i przechowujemy dane osobowe użytkowników w konkretnych celach

LoanScouter będzie gromadził, przechowywał i przetwarzał dane osobowe użytkownika jedynie w celach wymienionych powyżej lub w innych zgodnych z prawem celach handlowych. Będziemy zbierać, przechowywać i przetwarzać jedynie tzw. podstawowe dane osobowe, które wskazano powyżej.

Gromadzimy tylko istotne i niezbędne dane osobowe

LoanScouter będzie przetwarzał jedynie te dane osobowe, które są istotne, wystarczające i konieczne do osiągnięcia celów wskazanych powyżej oraz dotyczą konkretnego przetwarzania.

LoanScouter nie będzie przetwarzać żadnych dodatkowych informacji ponad te, które są konieczne do osiągnięcia określonego celu. Jednak LoanScouter przetwarza dane osobowe w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne, by pozostawać w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa.

W jak największym stopniu zminimalizujemy przetwarzanie danych osobowych, w tym ilość przetwarzanych danych osobowych. Zbadamy również, czy niektóre rodzaje przetwarzanych danych mogą być użyte w formie zdepersonalizowanej lub zanonimizowanej, o ile nie wpłynie to na wynik przetwarzania.

Uzyskujemy zgodę użytkownika zanim rozpoczniemy przetwarzanie jego danych osobowych

LoanScouter, uzyskuje zgodę użytkownika, przed rozpoczęciem przetwarzania jego danych osobowych w celach wymienionych powyżej. Zgoda użytkownika stanowi podstawę przetwarzania jego danych osobowych przez LoanScouter, chyba że LounScouter ma inną podstawę prawną do ich przetwarzania.

Zgoda użytkownika jest dobrowolna i może być przez niego cofnięta w dowolnym momencie, szczegółowe informacje tutaj.

Jeżeli LoanScouter miałby użyć danych osobowych użytkownika w innych celach niż te, dla których zostały one zebrane, LoanScouter poinformuje użytkownika o celu i uzyska uprzednią zgodę użytkownika. Jeżeli dane osobowe mogą zostać przetworzone zgodnie z prawem na innej podstawie, poinformujemy użytkownika zanim takie przetwarzanie nastąpi.

Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z usług LoanScouter.

Nie ujawniamy danych osobowych użytkownika bez jego zgody

Dane osobowe użytkownika ujawnimy jedynie współpracującym partnerom, w tym dla celów marketingowych, o ile użytkownik uprzednio się na to zgodzi. W przypadku uzyskiwania takiej zgody, będziemy informować użytkownika o celach, dla których przetwarzane są dane osobowe użytkownika. Użytkownik może sprzeciwić się takiemu ujawnieniu w każdym momencie.

Nie prosimy jednak użytkownika o udzielenie zgody w przypadkach, gdy LoanScouter jest zobowiązany do ujawnienia danych użytkownika, np. właściwym organom władzy.

Poza tym LoanScouter zastrzega sobie prawo do zaangażowania podmiotu przetwarzającego dane z poza UE/EOG, w celu usprawnienia działalności LoanScouter. Będzie się to jednak odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przekazywania danych osobowych.

Weryfikujemy i aktualizujemy dane osobowe użytkownika

LoanScouter sprawdzi, czy przetwarzane dane osobowe użytkownika są poprawne i aktualne – oraz podejmie stosowne kroki, aby natychmiast usuwać lub korygować nieprawidłowe dane osobowe. Nasze usługi zależą od tego, czy dane osobowe użytkownika są prawidłowe i aktualne.

W związku z tym prosimy, by użytkownik wskazywał wszelkie istotne zmiany w swoich danych osobowych. Użytkownik może zalogować się do LoanScouter lub użyć wyżej wymienionych danych kontaktowych w celu powiadomienia o zmianach w swoich danych osobowych.

Usuwamy dane osobowe użytkownika, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia określonego celu

LoanScouter usunie dane osobowe użytkownika, gdy nie będą już potrzebne do osiągnięcia celów, dla których dane te były gromadzone, przetwarzane i przechowywane.

Jeżeli użytkownik udzielił zgody tylko na to, by jego dane osobowe zostały użyte do przygotowania listy rekomendowanych pożyczek i stworzenia profilu na LoanScouter, i nie będzie aktywny w ciągu 3 lat, dane osobowe użytkownika zostaną usunięte z jego profilu.
Jeżeli użytkownik zgodził się także, aby LoanScouter wysyłał wiadomości e-mail,

SMS-y i listy z informacjami marketingowymi, ale nie był na swoim profilu aktywny w ciągu okresu 3 lat, LoanScouter raz na 3 lata poprosi o odnowienie takiej zgody na marketing. Jeżeli użytkownik nie przedłuży swojej zgody, LoanScouter usunie jego profil i poinformuje o tym użytkownika.

Poprawne i zaktualizowane dane osobowe

 • Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie, by wprowadzone dane były poprawne i aktualne.

Więcej informacji

Poprawne i zaktualizowane dane osobowe

Użytkownik jest administratorem danych osobowych podanych na LoanScouter.

W związku z tym jego obowiązkiem jest zapewnienie, by podane dane osobowe były poprawne i aktualne. Użytkownik aktualizuje swoje dane na swoim profilu lub kontaktując się z LoanScouter; dane kontaktowe znajdują się powyżej.

LoanScouter zaktualizuje dane osobowe użytkownika na jego prośbę lub gdy LoanScouter zostanie powiadomiony, że zarejestrowane dane są błędne.

Bezpieczeństwo

Dane osobowe użytkownika są przez nas chronione i posiadamy wewnętrzną politykę ochrony danych.

Więcej informacji

Dane osobowe użytkownika są przez nas chronione i posiadamy wewnętrzną politykę ochrony danych.

LoanScouter opracował wewnętrzną politykę ochrony danych. Zawiera ona wewnętrzne instrukcje i opisuje zastosowane przez LoanScouter środki, które chronią dane osobowe użytkownika przed przypadkowym lub nielegalnym uszkodzeniem, utratą lub zamianą, a także udostępnieniem tych danych lub ich zawartości osobom nieupoważnionym.

LoanScouter opracował procedury przyznawania praw dostępu, co oznacza, że dostęp będzie udzielony tylko tym pracownikom, dla których konieczny jest dostęp do danych osobowych użytkownika z racji wykonywania ich obowiązków służbowych. Regularnie tworzymy kopie zapasowe naszych zbiorów danych, aby uniknąć ich utraty.

[Zapewniamy również poufność i autentyczność zgromadzonych danych, szyfrując je].

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa powodującego wysokie ryzyko naruszenia praw użytkownika, w tym ryzyko jego dyskryminacji, kradzieży tożsamości, strat finansowych, utraty reputacji lub innej niekorzystnej sytuacji, firma LoanScouter powiadomi użytkownika o naruszeniu bezpieczeństwa tak szybko jak to możliwe.

Prawa użytkownika:

 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które LoanScouter przetwarza.
 • Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych w czytelnej formie lub do przeniesienia ich do innego usługodawcy.
 • Użytkownik ma prawo do sprostowania lub usunięcia nieprawidłowych danych osobowych.
 • Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez LoanScouter.
 • Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez LoanScouter.
 • Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przez LoanScouter.
 • Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Więcej informacji

Prawo dostępu do danych osobowych i przenaszalność danych.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez LoanScouter. Jednak dostęp może zostać ograniczony przez wzgląd na tajemnicę handlową lub prawa własności intelektualnej.

Użytkownik ma prawo do otrzymania przekazanych nam swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i ma prawo do przeniesienia ich do innego usługodawcy.

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z prawa dostępu lub prawa do przeniesienia danych, powinien skontaktować się z osobą kontaktową LoanScouter wskazaną powyżej. Przetworzymy i odpowiemy na prośbę użytkownika najszybciej jak to możliwe, w ciągu miesiąca od otrzymania zapytania.

Użytkownik ma prawo do sprostowania lub usunięcia nieprawidłowych danych osobowych

Jeżeli użytkownik jest przekonany, że jego dane osobowe przetwarzane przez LoanScouter są nieprawidłowe lub niedokładne, Użytkownik ma prawo, aby jego dane zostały sprostowane lub usunięte.

Jeżeli zgodzimy się z użytkownikiem, że przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niedokładne, usuniemy je lub skorygujemy tak szybko, jak to jest możliwe.

Nie będzie to jednak miało miejsca, jeżeli LoanScouter będzie prawnie zobowiązany do przechowywania wszystkich lub części danych osobowych użytkownika, lub jeżeli konieczne jest przechowanie danych osobowych w celu ustalenia lub obrony roszczeń. W takim przypadku LoanScouter przechowa tylko te dane, do których przechowania LoanScouter jest prawnie zobowiązany lub uprawniony, a wszystkie pozostałe dane osobowe użytkownika usunie.

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z prawa do sprostowania lub usunięcia danych, powinien skontaktować się z osobą kontaktową LoanScouter wskazaną powyżej i poinformować ją, które dane wg użytkownika są nieprawidłowe lub powinny być usunięte. Przetworzymy prośbę użytkownika i odpowiemy na nią tak szybko jak to możliwe, w ciągu miesiąca od otrzymania zapytania.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez LoanScouter

Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie przez LoanScouter wszystkich swoich danych osobowych lub ich części.

Jeżeli użytkownik wycofa swoją zgodę, LoanScouter przestanie przetwarzać dane osobowe, co do których użytkownik wycofał swoją zgodę, chyba że LoanScouter jest prawnie zobowiązany lub uprawniony do przechowywania wszystkich lub części danych osobowych. W takim przypadku LoanScouter będzie przechowywał tylko te dane, do których przechowywania LoanScouter jest prawnie zobowiązany, a wszystkie inne dane osobowe usunie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przez LoanScouter w okresie poprzedzającym wycofanie zgody przez użytkownika.

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z prawa do cofnięcia swojej zgody, powinien skontaktować się z osobą kontaktową LoanScouter wskazaną powyżej. Przetworzymy prośbę użytkownika i odpowiemy na nią w ciągu miesiąca od otrzymania zapytania.

Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przez LoanScouter

Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych przez LoanScouter w następujących przypadkach:

 • Gdy LoanScouter rozpatruje zastrzeżenie zgłoszone przez użytkownika wobec rzetelności lub legalności przetwarzania jego danych osobowych przez LoanScouter. Ograniczenie przetwarzania będzie miało zastosowanie dopóki LoanScouter rozważa sprzeciw użytkownika.
 • Gdy przetwarzanie danych osobowych przez LoanScouter jest niezgodne z prawem, a użytkownik nie żąda ich usunięcia lecz jedynie ograniczenia ich użycia.

Jeżeli użytkownik chce skorzystać ze swojego prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, może skorzystać ze wskazanych wyżej danych kontaktowych, aby przekazać LoanScouter swój sprzeciw.

Przetworzymy sprzeciw użytkownika i odniesiemy się do niego najszybciej jak to możliwe, w ciągu miesiąca od otrzymania zapytania.

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na decyzję firmy LoanScouter dotyczącą prawa użytkownika do dostępu do jego danych osobowych, prawa do przeniesienia danych, prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych, lub do wycofania na nie zgody.